Algemene Ledenvergadering, maandag 3 juni 2019

Op maandag 3 juni 2019 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ISV Kameleon. Deze ALV wordt om 20:00 uur in ons verenigingsgebouw aan het “Veldzicht 20, Den Haag” gehouden. Alle leden, maar ook onze vrijwilligers, zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

ISV Kameleon Algemene Leden Vergadering
Algemene Ledenvergadering 2018

Op deze avond worden niet alleen de inkomende en uitgaande stukken behandeld maar ook bijvoorbeeld een mondelinge uiteenzetting over de nieuwe situatie binnen de vereniging. Natuurlijk wordt er ook tijd besteed aan het verslag van onze penningmeester over het jaar 2018.

Verder wordt ook de “Harry Hofstedebokaal” weer aan een bijzondere vrijwilliger uitgereikt en worden weer bestuursleden opnieuw benoemd of herbenoemd!

Vanaf heden zijn de stukken, die behandeld worden tijdens deze ALV, beschikbaar en opvraagbaar voor onze leden en vrijwilligers. U kunt deze stukken opvragen om eventueel hierover op maandag 3 juni vragen te stellen. Vult u hiervoor het formulier in welke onderaan deze pagina staat.


Agenda voor maandag 3 juni 2019:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur.                                                            
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2018, aanvang 20.00 uur.
 4. Mededelingen van de voorzitter over de ontwikkelingen van de vereniging.
 5. Ingekomen/uitgaande stukken.
 6. Jaarverslag van het bestuur over het jaar 2018.
 7. De voorzitter geeft een mondelinge uiteenzetting over de nieuwe situatie binnen de vereniging.
 8. Verslag van de penningmeester over het jaar 2018.
 9. Verkiezing van bestuursleden. Benoeming van nieuwe bestuursleden en herbenoeming van aftredende bestuursleden. De voorzitter H. Bosboom is aftredend en stelt zich opnieuw kandidaat voor deze functie. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot 2 juni 2019. De heer Th. Van Oppen heeft te kennen gegeven opnieuw een bestuursfunctie te ambiëren. Reden is onder meer  zijn verbeterde gezondheidssituatie. De heer Van Oppen wordt belast met de portefeuilles vice voorzitter en  coördinator binnen- en buitensporten. Het bestuur stelt voor mevrouw M. van den Berg en de heer M. Schuit te benoemen tot bestuursleden belast met de portefeuille ABC zwemmen. Het bestuur stelt voor mevrouw M. Helfrich te herbenoemen tot bestuurslid met de portefeuille ledenadministratie en coördinator WWF zwemmen.        
 10. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer  J. Wingelaar als tijdelijk secretaris van de vereniging. Hij wil zich wel blijven belasten met het betalen van de nota’s en de inning van de diverse gelden. Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe secretaris.   
 11. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2020. De voorzitter geeft een mondelinge toelichting.
 12. Vaststelling van de begroting voor het jaar 2020.
 13. Uitreiking van de Harry Hofstedebokaal.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting en gezellig samenzijn.


Onderstaand formulier kunt u gebruiken om de stukken op te vragen bij het bestuur: