Beëindiging Lidmaatschap

Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk worden opgezegd.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar van 01-01 t/m 31-12 en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. U heeft een opzegtermijn van 1 maand, gerekend een maand vóór het begin van het eerstvolgende kwartaal. 

# In overleg met de contactpersoon van de sportafdeling kan van deze bepaling worden afgeweken.

Opzegging Lidmaatschap, zie onze statuten (artikel 9):

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid

b. door opzegging van het lid, de vereniging hanteert 1 maand opzegtermijn.

c. door opzegging namens de vereniging, deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt

d. door ontzetting, als artikel 6, lid 5

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging namens het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk beëindigd worden indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Opzeggen kan ook via onderstaand contact formulier: